Warunki rezerwacji
 

 

Zapoznaj się z warunkami rezerwacji i pobierz wzór umowy.
Pliki do pobrania znajdziesz z prawej strony.

pobierz pliki: Umowa najmu Ulnowo 2.doc
Warunki rezerwacji.doc

 

 

§ 1. Zasady ogólne

 

 

 1. Firma AGROTURYSTYKA Paweł Grot zobowiązuje się do wynajmu domu mieszkalnego Ulnowo 2       zlokalizowanego w Ulnowie, gmina Grunwald, klientom indywidualnym i firmom zwanymi dalej Najemcą.

 2. Prawa i obowiązki Najemcy i firmy AGROTURYSTYKA Paweł Grot zwanej dalej Wynajmującym określa
  "Umowa Wynajmu" wraz z niniejszymi "Warunkami Rezerwacji".

 

 

§ 2. Zawarcie Umowy

 

 

 1. Podpisanie Umowy Wynajmu następuje po zapoznaniu się z Warunkami Rezerwacji oraz ofertą       prezentowaną na stronach internetowych: www.ulnowo.com . Warunki Rezerwacji jak i oferta
  wraz z wszelkimi zawartymi w niej informacjami stanowią integralną część Umowy.

 2. Najemcą jest osoba podpisująca Umowę oraz osoby towarzyszące wpisane do Umowy przez
  osobę ją podpisującą.

 3. Najemca zobowiązany jest do dostarczania do Wynajmującego, w terminach określonych
  w Umowie, niezbędnych dokumentów oraz do dokonywania określonych Umową wpłat za
  wynajem domu. Nieterminowe złożenie dokumentów i wpłat może być potraktowane przez Wynajmującego jako rezygnacja Najemcy z wynajmu domu z konsekwencjami § 5.

 

 

§ 3. Warunki płatności

 

 

 1. Przy podpisaniu Umowy Najemca zobowiązuje się do przestrzegania terminów i wysokości
  wpłat za wynajem domu wg następujących zasad:

  a)    przy podpisywaniu Umowy zaliczka w wysokości 30% wartości planowanego okresu najmu,

  b)    do 31 dni przed datą rozpoczęcia najmu dopłata 60% wartości planowanego okresu najmu,

  c)    do 7 dni przed datą rozpoczęcia najmu dopłata do 100% wartości planowanego okresu najmu,

 2. Przy dokonywaniu jakichkolwiek zwrotów pieniężnych Najemcy nie przysługują odsetki
  od wpłaconych kwot.

 

 

§ 4. Wyłączenie odpowiedzialności

 

 

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty wynikłe z przyczyn od niego
  niezależnych np.: warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, strajki, działanie siły wyższej,
  których uniknięcie nie leży w mocy Wynajmującego ani jego kontrahentów oraz za rzeczy
  pozostawione lub skradzione w miejscu pobytu.

 2. Najemca odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy w trakcie trwania wynajmu.


 

§ 5. Warunki rezygnacji

 

 

 1. Rezygnacja Najemcy z wynajmu domu wymaga pisemnego oświadczenia.

 2. Koszty ponoszone przez Najemcę w przypadku rezygnacji z wynajmu domu:

  a)  opłata manipulacyjna w kwocie 1 000 PLN za całą rezerwację, w razie rezygnacji w terminie
       dłuższym niż 180 dni od daty rozpoczęcia wynajmu,

  b)  30% wartości planowanego okresu najmu domu w przypadku rezygnacji w terminie
       od 60 do 30 dni przed datą rozpoczęcia najmu, jednak nie mniej niż 1 000 PLN za całą rezerwację,

  c)  50% wartości planowanego okresu najmu domu w przypadku rezygnacji  w terminie
       od 29 do 8 dni przed datą rozpoczęcia najmu,

  d)  90% wartości planowanego okresu najmu domu w przypadku rezygnacji w terminie krótszym
       niż 7 dni przed datą rozpoczęcia najmu.

 3. W przypadku nie pojawienia się Najemcy w Ulnowie, w celu przejęcia Domu w dniu rozpoczęcia
  umowy najmu - Wynajmujący zatrzyma 100% wartości planowanego okresu najmu domu jako
  zapłatę za tzw. „Niedojazd" Gościa.

 4. W przypadku pojawienia się Najemcy w Ulnowie w terminie późniejszym niż planowany,
  Wynajmujący zatrzyma 100% wartości planowanego okresu najmu domu jako zapłatę
  za tzw. spóźniony dojazd Gościa.

 

 

§ 6. Dodatkowe uzgodnienia

 


a)    Najemca może odebrać Dom najwcześniej o godzinie 16.00 w dniu rozpoczęcia umowy wynajmu.

b)    Najemca winien przekazać Dom najpóźniej o godzinie 10.00 w dniu zakończenia umowy wynajmu.

c)    Zarażadca Domu przekazuje i odbiera Dom od Najemcy.

d)    Wynajmujący przekaże Najemcy nazwisko i kontakt telefoniczny do Zarządcy Domu w dniu
       otrzymania pełnej płatności za wynajem domu.

e)    Dom wynajmowany jest dla maksymalnej liczby Gości - 13 osób
       (łącznie z dziećmi powyżej 4 roku życia).

f)    Dom wynajmowany jest z pełnym kompletem pościeli oraz recznikami dla 13 osób. 1kpl. na 7dni.

g)    Ręczniki kąpielowe i ręczniki kuchenne nie stanowią wyposażenia domu.

h)    Bez wcześniejszego ustalenia z Zarzadcą Domu w Domu nie mogą przebywać zwierzęta.

i)    W Domu jest absolutny ZAKAZ PALENIA papierosów, cygar i fajek.

   
   

 

 

 

 

 

Strona główna | Dom | Atrakcje i wyposażenie | Okolica | Obsługa | Dla dzieci | Galerie | Rezerwacje i ceny | Kontakt

 

 

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © 2011 ulnowo.com Projekt i wykonanie Quicknet